Brother Industries, Ltd. обяви, че компанията е включена за първи път в световно известния фондов индекс FTSE4Good Index Series ESG Investment*1. FTSE4Good Index Series е поредица от индекси, създадена от компанията FTSE Russell от London Stock Exchange Group. Състои се от компании, които са изпълнили стандартите за оценка на екологичните, социалните и управленските практики (ESG).

В същото време Brother е включена и в японския FTSE Blossom Japan Index - друг индекс ESG, който бе приет от правителствения фонд за пенсионни инвестиции в Япония (GPIF), който управлява най-големия фонд от средства в света. В резултат на това Brother е включена и в три индекса на ESG, приети от Японския държавен пенсионен инвестиционен фонд (GPIF): индексът на FTSE Blossom Japan, индексът MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select и S&P/JPX Carbon Efficient Index.

Brother Group се ангажира с ESG дейностите като начин да запази стабилна позиция сред своите заинтересовани страни. В областта на дейностите по опазване на околната среда тя формулира Brother Group Environmental Vision 2050 през март 2018 г. и работи за намаляване на емисиите на CO2 в цялата верига на стойността. За социалните дейности Групата определя приоритетни области за подобрения, чрез които помага за постигане на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) 2 и създава социална стойност чрез бизнеса си. В допълнение през фискалната 2019 г. компанията подписа Глобалния договор на ООН*3 и обяви, че ще продължи да допринася за устойчивото развитие на обществото. Що се отнася до дейностите по управление, тя работи за укрепване на управлението в съответствие с "Основните политики за корпоративно управление на Brother Group", приети през 2015 г.

Brother Group продължава да се ангажира с изграждането на дългосрочни отношения на доверие с всички заинтересовани страни, като развива своя бизнес, изпълнява социалните си отговорности и остава „на твоя страна“.

*1. ESG investment е инвестиция, която приоритизира и подбира компаниите въз основа на екологични, социални и управленски (ESG) практики.

*2. Целите за устойчиво развитие са набор от общи цели за международната общност, състоящи се от 17 цели и 169 специфични подцели, приети от световните лидери на срещата на върха на ООН през септември 2015 г.

*3. Глобалният договор на ООН е доброволна инициатива, при която, чрез отговорно и креативно лидерство, участващите фирми и организации действат като добри членове на обществото за изграждане на глобална рамка за реализирането на устойчив растеж.